ÁSZF (Általános szerződési feltételek - EFO Nyomda)

Az EFO Kiadó és Nyomda Kft. általános szerződési feltételei (ÁSZF)

A Megrendelő és az EFO Kiadó és Nyomda Kft. (továbbiakban: Nyomda) kapcsolattartása

Az árajánlatadással, megrendelésekkel és azok esetleges módosításaival kapcsolatosan mindkét fél írásbeliséget köt ki.
Adott munkában bármilyen változtatást kizárólag írásos bejelentés alapján fogadunk el. Ez lehet fax, e-mail üzenet, távirat, levél, futár által kézbesített írásos dokumentum.
A Nyomda törekszik a hosszú távú, folyamatos, jó munkakapcsolat kialakítására, ezért a legjobb tudása szerint igyekszik kiszolgálni a Megrendelőt.

Árajánlat

A Nyomda az Ajánlatkérő által megadott specifikációnak megfelelően elkészíti az árajánlatot, aminek érvényessége általában 15 nap, az ettől eltérő határidőt külön tüntetjük föl.
A Nyomda érvényes árajánlatot kizárólag írásban ad és az elekronikus formában adott ajánlat aláírás nélkül is érvényes. Az árajánlat csak megrendelés esetén jelent kötelezettséget, az ún. tájékoztató árak kiadásakor (jellemzően telefonon) a Nyomda kötelezettséget nem vállal.
Nem jön létre a szerződés abban az esetben, ha a megrendelésben foglaltak bármely pontban eltérnek az árajánlattól.

Anyagok átvétele, ennek igazolása

Minőségi átvétel
A nyomdatermék minősége akkor szerződésszerű, ha a szúrópróbaszerű vizsgálatoknál a hibás mennyiség 2,5%-nál nem több.
A Nyomda nem vállal felelősséget a hozott szedés, levilágítás, színbontás, elektronikus anyag minőségéből eredő reklamációkért. Hozott színbontás, elektronikus anyag esetén - amennyiben a megrendelő nem biztosított proof-ot vagy chromalint a nyomtatandó oldalakhoz - a Nyomda saját belátása szerint, digitális nyomógépén történő próbanyomtatás szerint ill. denzitométer nyomatellenőrző csíkján mért optimális festékterhelésre állítja be a nyomat minőségi paramétereit.
Amennyiben a megrendelő a megrendelés leadásakor nem jelzi írásban, hogy gépinduláskor nyomáspróbát kér - ahol ő vagy meghatalmazottja ellenőrzi és jóváhagyja a készülő nyomatot - akkor a fentebb részletezett nyomtatás minőségét elfogadottnak veszi.
A Nyomda a Megrendelőnek a megrendeléskor írásban rögzített igénye esetén a saját területén is, és az alvállalkozóinál is gyártásközi megtekintést és ellenőrzést biztosít. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Nyomda állásidőt számolhat fel. A Megrendelőnek felróható állásidőért a Nyomda kötbért számíthat fel, melynek összege 20.000,- Ft/óra + ÁFA, amit a számlán külön tételként tűntet fel.
Minőségi átvételnek tekintik a felek a vállalkozó vezetője részéről történő személyes közreműködéskor jóváhagyott nyomáspróbát. Az aláírt szemleívtől eltérő nyomásért a Nyomda anyagilag felelős, melynek mértéke maximum a műveleti költség.
Minőségi reklamációt csak az átvételtől számított 24 órán belül fogad el a Nyomda. Minőségi átvétel helye eltérő megállapodás hiányában a Nyomda telephelye.

Mennyiségi átvétel
A Megrendelő a megrendelt mennyiség teljesülésének tekinti, ha a Nyomda a megrendelt összesített példányszám ± 1%-nak megfelelő példányt ad át. A Nyomda a mennyiségi átvételt elősegítendő egységcsomagokat állít elő. A mennyiségi kifogást az átadás-átvétel időpontjával kell közölni.

A szolgáltatás átvétele
A Nyomda részéről kiállított bármilyen, a megrendelés teljesítésével kapcsolatos (szállítólevél, teljesítésigazolás, számla, stb.) dokumentum átvételével történik. Átvételnek számít, ha a számlát az átvételtől számított 24 órán belül nem kifogásolják.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megfelelő minőségű nyomdai termék előállításához eredetileg 300 dpi-s felbontású fotókra, képekre van szükség. Az internetről leszedett képek nyomdai feldolgozásra többnyire alkalmatlanok. Az eredetileg 72 dpi-s képek utólagos szoftveres felnagyítása nem garantál elfogadható minőséget. A Megrendelő által biztosított file formátum elsődlegesen PDF. A Megrendelő által biztosított forrásanyagokat a megrendelés teljesítése után a Nyomda sem tárolni, sem archiválni nem köteles, azok további tárolásáról a Megrendelő gondoskodik. A megrendelő írásos kérelmére - ha azt a technológia lehetővé teszi - az általa biztosított forrásanyagon is végezhetünk változtatást, ennek díja 4.000,- Ft/óra + ÁFA.

Felelősség
A Nyomda nem vizsgálja a Megrendelő által készen átadott film, lemez, PS, PRN, JPG, TIF, PDF file tartalmát, helyesírását, esztétikáját, így azokért felelősséget sem vállal. A Nyomda nem vállal felelősséget az általa készített nyomatokon szereplő adatok illetve információk valódiságáért, azért minden esetben a Megrendelőt terheli a felelősség. A Megrendelő által valakinek a rovására történő károkozás, csalás miatt a Nyomda kizárja kártérítési felelősségét.

Név, felirat, márka
A Nyomda a nyomdatermékekre (kivéve ISBN, ISSN számmal rendelkező könyvek ill. újságok, folyóiratok esetében) kizárólag a Megrendelő engedélyével jogosult a saját nevét, telefonszámát, webcímét, logóját rányomtatni. A Nyomdának joga van az elkészült terméket mintaként felhasználni, referenciaként bemutatni. Könyv ill. újság, folyóirat (ISBN vagy ISSN számot tartalmaz) gyártása esetén a Nyomda mindig feltüntetheti a Nyomda webcímét, felelős vezetőjét. Ettől csak külön kérés esetében tekint el.

Nyomdai előkészítés (DTP), tördelés
A szerkesztési munkadíj tartalmazza a szerkesztés egyszeri költségét, egyszeri korrektúrázás utáni javítását, és az anyag elhelyezésének egyszeri megváltoztatását. Az ezen túlmenő szerkesztési igények külön díjtételt képeznek. A szerkesztési munkadíj megfizetése nem jelenti a forrásanyag szerzői jogainak a megszerzését, az minden esetben a Nyomda tulajdona marad. A forrásanyag és forráskód kiadására megrendelő csak külön térítés ellenében tarthat igényt.
A nyomdai előkészítés során a Nyomda minden esetben korrektúrát (Formátum: PDF) küld a Megrendelőnek, amelyen a Megrendelő ellenőrzi az elkészített anyagot. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a korrektúrák során az észre nem vett hibákért a Nyomda felelősséget nem vállal. A Megrendelő által nem észrevehető hibák esetén a Nyomda kizárólag a saját munkája ellenértékéig vállal felelősséget. Az elmaradt haszon, vagy közvetett károkozás felelősségét mindkét fél kizárja.

Megrendelés
Vevő az árajánlat alapján részletezett megrendelést küld írásban, amelyben az árajánlatnak megfelelően pontosan dokumentálja a specifikációt, elfogadja a kiajánlott árat, és az általános szerződési feltételeket. Megadja a számlázási címet, kapcsolattartót, annak elérhetőségét, bankszámlaszámot, adószámot.
A Nyomda a megrendelést írásban csak a Megrendelő külön kérésére igazolja vissza. A szerződés az árajánlaton feltűntetett hely aláírásával jön létre, szóbeli megállapodás minden esetben érvénytelen. Nem jön létre árajánlati kötöttség, abban az esetben, ha a megrendelés bármely pontjában eltér az árajánlattól.

Szállítás
A Nyomda a kész munkát az elkészülést követő 3 munkanapon belül a Megrendelőnek átadja vagy leszállítja. A Nyomda által adott ár 1 db. Pest megyei címre történő kiszállítást tartalmaz. Egyéb kiszállítást a Nyomda csak külön megállapodás alapján végez. A Megrendelő feladata és költsége az áru gépkocsiról történő levétele.

Számlázás, áru ellenértéke
Az elkészített számla csak akkor térhet el a megrendelésben rögzítettől, ha a műszaki tartalomban változás volt, és ezt megfelelően dokumentálták.
Fizetési késedelem esetén a Nyomda késedelmi kamat felszámítására jogosult, amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A fizetés alapvetően az áru átvételekor esedékes. Ettől eltérő fizetési határidőt a felek írásban rögzíthetnek. Minden áru a Nyomda tulajdonában marad, amíg az összes számlázott összeg - beleértve a kamatot, költségeket, kötbért és adókat - teljes mértékben kifizetésre nem kerül.

Szerzői és sokszorosítási jog
Nyomdai munkák esetében kizárólagosan a kinyomtatott nyomdai végtermékek képezik megrendelő tulajdonát. A Nyomda által készített forrásanyag, - mint szellemi termék - minden esetben a Nyomda tulajdona marad. A Nyomda által létrehozott szellemi termékek (hirdetések, kreatív anyagok, grafikák stb.) bármely más médiában, vagy más területen történő felhasználásakor a Nyomdát jogdíj illeti meg. Ennek mértéke mindig külön megállapodás tárgya. A szerzői joggal, környezetvédelmi termékdíjjal és a kulturális járulékkal kapcsolatos előírásokat megrendelő ismeri, a rendelkezések szerinti díjakat, díjfizetési kötelezettség esetén megfizeti. A Nyomda egyik kötelezettség teljesítését sem vizsgálhatja, azokért a Megrendelő felel.

Adatok kezelése, archíválása
A Nyomda a munka elvégzéséhez leadott anyagokat (digitális vagy egyéb) a számla kifizetéséig archíválja szerverén ill. tárolja. A kéziratot vagy egyéb anyagokat a munka szállításakor a Megrendelő írásban benyújtott kérésére visszaadja. Ha nem történik ilyen irányú rendelkezés, a leadott anyagokat a Nyomda a számla kifizetését követő 3 munkanapon belül megsemmisíti, a digitális adatokat szerveréről törli. Amennyiben a Nyomda érdekemegkívánja (utánnyomás, későbbi verziók készítése) úgy jogosult a digitális adatokat szerverén tárolni, de 3. félnek csak a Megrendelő írásban benyújtott kérésére továbbítja. A Megrendelőnek kérésére történő adatkezelés és továbbítás esetén a Nyomda díjat számíthat fel, melynek összege 20.000,- Ft/alkalom + ÁFA, amit számlán külön tételként tűntet fel.

Montírung, nyomólemez
A Nyomda a montírungot és a nyomólemezeket a számla kifizetését követő 3 munkanapon belül saját költségére megsemmisíti vagy újrahasznosítja. A Nyomda 2015.01.01-től a CTP nyomóforma-készítésre történő technológia váltás következményeként nyomóformát (montírung vagy nyomólemez) NEM tárol. A nyomóformát illetően a Megrendelő semminemű igénnyel nem képhet fel a Nyomda irányában.

Kötelespéldányok
A kötelespéldányok OSZK részére történő szállítása a Nyomda feladata és költsége. A beszállítási rendszerességet illetőleg a Nyomda dönt. Kötelespéldányok leadása az adott tárgyévre vonatkozik. Későbbi leadás a Megrendelő kötelessége. Amennyiben az OSZK a Megrendelő felé jelzi a kötelespéldány hiányt, a Megrendelő haladéktalanul köteles jelezni a Nyomda felé a beszállítási kötelezettséget. Ennek elmulasztása esetében a Megrendelő semmilyen igénnyel nem léphet fel a Nyomda irányában.

Kész munka tárolása
Kész munka tárolása csak a Megrendelő külön írásos kérésére történik. Legkisebb tárolási egység 1 raklap. A tárolás költsége: 2000,- Ft/raklap/hónap + ÁFA, melyet a Nyomda a Megrendelőnek 3 havonta automatikusan számlázhat. 3 hónapon túli tárolás esetén a Nyomda kizárja minőségi felelősségét.

Teljesítési határidő
A teljesítési határidő a megrendelés kézhezvételének napjától számít, ha a megrendelő a nyomtatáshoz szükséges anyagokat megfelelő formában, minőségben és hiánytalanul átadta. A kiküldött próbanyomatok, fájlok, korrektúrák ellenőrzésének, elfogadásának idejére a folyamat megszakad, majd az írásos megerősítés elfogadástól ismét elkezdődik. Az esetleges kártérítési igény az árajánlat/számla összegét nem haladhatja meg, a megrendelő semmilyen jogcímen nem kérhet ellentételezést.

Reklamáció
A reklamáció érvényességének feltétele, hogy a Megrendelő írásban nyújtsa be az összes vonatkozó adat feltüntetése mellett, - az áruk kézhez vételétől számított 5 napon belül, ill. maximum a szállítást követő 10 napos, teljes jogvesztő határidő mellett.
Amennyiben a reklamáció megalapozott, a Nyomda saját döntése szerint kicserélheti vagy kijavíthatja a kérdéses árukat. Amennyiben a Nyomda véleménye szerint a javítás vagy csere nem lehetséges, a Nyomda köteles az eladási árat jóváírni és a Megrendelő részére visszafizetni. Az árut kizárólag a Nyomda előzetes és írásos beleegyezésével lehet visszaküldeni. Ezen beleegyezés nem jelenti a felelősség elismerését.
A reklamáció nem jogosítja fel Megrendelőt arra, hogy a teljes kifizetést felfüggessze, illetve a teljes megrendelést, szállítást vagy egyéb megrendeléseket lemondjon.

Vis Maior
A vis maior olyan eseményt jelent, amelyet a Nyomda nem tud befolyásolni, és amely a szerződés teljesítését megakadályozza, vagy ésszerűtlenül megnehezíti. Vis maior esetén a Nyomda nem felel annak hatásáért, és minden kötelezettsége felfüggesztésre kerül.

Az általános szerződési feltételek érvényessége
Jelen szerződési feltételek 2015.01.01-től érvényesek, és vonatkozik a Megrendelő és a Nyomda között e naptól létrejövő minden szerződésre. A Nyomda az árajánlathoz, szerződéshez, számlához nem mellékeli a jelen ÁSZF-t, de a honlapján mindig és mindenkor elérhetővé teszi azt. A Nyomda az általa kibocsátott számlán linket helyez el, ami a jelen ÁSZF elérhetőségére mutat.

Záró rendelkezések
Felek, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásait tartják az irányadónak. Felek az esetleges vitáikat megpróbálják elsősorban békés úton rendezni, amennyiben ez mégsem vezet eredményre, felek a jogvita eldöntésére kikötik a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
EFO Kiadó és Nyomda Kft., 2440 Százhalombatta, Nyomdász u. 4.

Az EFO Kiadó és Nyomda Kft. igazodik a modern idők követelményekhez és az általános üzleti feltételeit (ÁSZF) kizárólag a honlapján jeleníti meg, mert mint nyomda minél kevesebb papírt szeretne felhasználni, hogy ezáltal is védje környezetünket.
Az EFO Kiadó és Nyomda Kft. minden egyéb dokumentumán utalást (linket) helyez el az efonyomda.hu weblapján lévő ÁSZF oldalhoz, amelyet mindig és mindenkor elérhetővé tesz.
Go to top